RPG Småland-Ölands distrikt

KPR-NÄTVERK

KPR lyssnar på oss!

är ett nätverk som startade efter en studiedag om kommunala pensionärsråd (KPR).

Syftet med nätverket är att kunna delge varandra aktuell samhällsinformation inom områden som kan vara aktuella för RPG.

ooooooooooooooooooooooooooo

Moderator är Curt Karlsson som nås på adress curt.karlsson@folkbildning.net

ooooooooooooooooooooooooooo

2023-06-02
Väderprognoser inför sommaren varnar för en värmebölja.
Läs här

2023-05-31
I Karlstad testar man en modell utan minutstyrning inom hemtjänsten. Det nya arbetssättet uppfattas positivt av både personal och omsorgstagare.
Läs här

2023-05-22
Fackförbundet Kommunal konstaterar i en analys att ett stort antal anställda inom äldreomsorgen inte vill vara kvar i yrket.
Läs här

2023-04-28
Den 1 juli blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Undersköterska blir också ansvarig för fasta omsorgskontakter. Det kommer att innebära att det finns behov av förändringar av hemtjänstens uppläggning.
Läs här

2023-04-18
Det råder oklarheter i lagstiftningen hur man använder digital teknik inom äldreomsorgen. Regeringen har överlämnat ett förslag med ändringar i socialtjänstlagen som ska granskas av lagrådet.
Läs här

2023-03-30
SPF har tagit fram hemtjänstindex där man söker mäta kvaliteten inom hemtjänsten. Forskare ifrågasätter resultaten och menar att den kan få oönskade effekter.
Läs här

2023-03-16
Socialstyrelsen har presenterat en vägledning hur man undersöker språkförmågan inom äldreomsorgen.
Läs här

2023-02-08
Socialstyrelsen har tagit fram vägledning till hjälp för beredskap inför oförutsedda händelser.
Läs här

2022-12-16
Inom de närmaste åren kommer det att vara brist på personal inom äldreomsorgen, enligt Sveriges Kommuner och Regioner.
Läs här

2022-10-26
Olika myndigheter har fått i uppdrag att ansvara för områden inom totalförsvaret. Socialstyrelsen
är ansvarig för hälsa, vård och omsorg.
Läs här

2022-09-05
Inspektionen för vård och omsorg har granskat särskilda boenden för äldre. Granskningen visar på stora brister i kommunerna, inte minst inom området vård i livets slutskede.
Läs här

2022-07-28
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksammar ett äldreboende som har nattillsyn med kameraövervakning. Förstår de boende vad det handlar om? Det är en viktig etisk fråga.
Läs här

2022-05-27
Från 1 juli 2022 finns det krav att erbjuda fast omsorgskontakt inom hemtjänsten.
Läs här

2022-04-23
IVO har presenterat en rapport om nattbemanning.
Läs här

2022-03-01
Cornonakommissionen har presenterat en slutrapport om corona-pandemin och hur den hanterades av regeringen.
Läs här

2022-02-09
Socialstyrelsen genomför tillsammans med några andra myndigheter en informationskampanj kring psykisk ohälsa hos äldre.
Läs här

2022-01-17
Regeringen har till Lagrådet överlämnat ett förslag om att olika vårdgivare ska kunna dela personuppgifter med varandra.
Läs här

2021-12-04
Avancerad sjukvård i hemmet blir allt vanligare. I en FoU-rapport har man gjort en beräkning vad denna typ av vård kan kosta. Rapporten bedöms vara unik.
Läs här

2021-10-18
Robotkatter och andra sociala robotar kan stimulera och skapa lugn hos personer med demensdiagnos. Men... nu väcks etiska frågor. Vad händer om en robotkatt upplevs som levande?
Läs här

2021-10-14
Förr eller senare drabbas de flesta människor av existentiell ensamhet, särskilt vanligt är det bland de allra äldsta. Det är viktigt att kunna prata om detta.
Läs här

2021-09-02
Två nya begrepp - fast vårdkontakt och fast läkarkontakt - finns numera inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen. Vad är skillnaden? Socialstyrelsen reder ut begreppen.
Läs här

2021-07-27
Det behövs många nya insatser för att möta framtidens äldreomsorg, det visar en utredning som överlämnats till regeringen.
Läs här och här

2021-07-13
Under det senaste året har det varit en diskussion kring kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Ett betänkande har nu överlämnat ett åtgärdspaket till regeringen.
Läs här

2021-06-23
Välfärdstekniken utvecklas allt snabbare. Sveriges Kommuner och Landsting har ställt samman stöd och vägledning för mobila trygghetslarm.
Läs här

2021-05-21
Sveriges kommuner och regioner har utsett ett antal kommuner som Modellkommuner. Borås är en sådan kommun där man satsar på välfärdsbibliotek anpassat för seniorer.
Läs här

2021-05-03
Demensförbundet har tagit fram 12 viktiga punkter för att forma ett demensvänligt samhälle. Demensvänner har blivit ett positivt sätt för att öka kunskapen om demens.
Läs här och här

2021-03-14
Räcker inte med att pytsa ut miljoner i äldreomsorgen. Det behövs strukturförändringar, skriver tre forskare vid Hälsohögskolan i Jönköping.
Läs här

2021-02-22
Begreppet Existentiell ensamhet och omsorg måste breddas. Detta anser forskare vid Ersta Sköndals högskola.
Läs här

2021-02-06
Det finns behov av att samtala om det som beskrivs som existentiell ensamhet.
Läs här

2021-01-08
Riksdagen har fattat beslut om en covid-19-lag.
Läs här

2020-12-06
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram aktuella material om hur man kan ge stöd för att förebygga psykisk ohälsa.
Läs här

2020-11-17
Rekommendationerna för äldre angående corona-pandemin har minskat trycket på sjukvården men har också lett till sämre hälsa.Detta visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.
Läs här

2020-10-23
Vårdfokus har genomfört en enkätundersökning och ställer frågan vad som menas med "skälig levnadsnivå".
Läs här

2020-09-16
Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober, enligt pressmeddelanden.
Läs här

2020-09-12
Den digitala utvecklingen går snabbt. För snabbt anser en del forskare i några rapporter. Man talar om silversurfare som en förhållandevis liten välbeställd grupp som inte får vara normen för all digital utveckling.
Läs här

2020-06-22
Hur stöttar vi RPG-medlemmar som bor isolerade på äldreboenden? Socialstyrelsen efterlyser goda exempel.
Läs här

2020-03,24
Existentiell ensamhet och hälsa får allt större uppmärksamhet inom forskningen. Samtal i grupp kan vara ett sätt att möta olika behov.
Läs här

2020-02-17
Folkhälsomyndigheten har kommit med en rapport om äldres ångest. Rapporten har fått uppmärksamhet i media.
Läs här

2020-01-27
Kommunen har ansvar för att ge stöd till dem som vårdar anhörig. Stödet kan se olika ut och har stora variationer
Läs här

2019-12-02
Fri tid är en arbetsform som införts i hemtjänsten i Västervik. Arbetsformen beskrivs som unik.
Läs här

2019-11-04
Stödet till anhöriga som vårdar äldre ser olika ut. Det finns behov av en nationell anhörigstrategi.
Läs här

2019-09-20
En rapport från Folkhälsomyndigheten visar att psykisk ohälsa hos äldre ökar.
Läs här

2019-08-08
Vikten av att i grupp få ha samtal om existentiella frågor blir allt viktigare och kan vara till hjälp för att förebygga psykisk ohälsa.
Läs här

2019-05-20
Livsberättargrupper kan, enligt nyligen genomförd forskning, förebygga psykisk ohälsa.
Läs här

2019-04-11
Det finns stora brister i kommunernas anhörigstöd. Ett önskemål är att det ska finnas större samordning
Läs här

2019-03-27
Var tionde kommun har fortfarande kvar analoga trygghetslarm, trots att utbyggnaden skulle vara klar för två år sedan.
Läs här

2019-03-04
Psykisk ohälsa hos äldre måste få större uppmärksamhet. Andelen äldre med depression bedöms vara så omfattande att man talar om ett folkhälsoproblem.
Läs här

2019-02-11
Valfrihet betonas ofta som något mycket viktigt inom äldreomsorgen, men är inte alltid så enkelt, visar en forskningsrapport. Vad innebär personcentrerad vård och omsorg?
Läs här

2018-11-29
Lagen om valfrihet (LOV) ser på sikt ut att öka även i de kommuner som tidigare varit motståndare till denna form.
Läs här

2018-11-06
Socialstyrelsen har ställt samman en rapport om hur man använder nattkameror och i gps-larm i tolv kommuner.
Läs här

2018-10-09
Socialstyrelsen har presenterat en rapport om psykisk ohälsa hos äldre. Många äldre får inte den behandling och vård de behöver.
Läs här

2018-09-05
IOP - Idéburet offentligt partnerskap - är en ny samverkansform mellan olika myndigheter och ideella organisationer eller föreningar.
Läs här

2018-07-23
Socialstyrelsen presenterar i Meddelandeblad den nya
bestämmelsen om förenklat beslutsfattande om hemtjänst
utan biståndsbeslut.
Läs här

2018-06-19
Regeringen föreslår i en proposition en ny form av boende: biståndsbedömt trygghetsboende.
Läs här

2018-05-23
RPG har deltagit i överläggningar med pensionärskommittén. Där presenterades en del fakta om åldrande befolkning och kommande behov.
Läs här

2018-03-24
Riksdagen har beslutat om att ge kommuner möjlighet till en förenklad form av handläggning för att få hemtjänst. Detta kan genomföras genom ett tillägg socialtjänstlagen.
Läs här

2018-03-20
I en doktorsavhandling visar Catharina Norberg att en upplevelse av samhörighet och tillit till Gud kan vara ett stöd för att klara av utmaningar som åldrandet kan innebära.
Läs här

2018-02-13
Socialstyrelsens enkäter visar att vården om multisjuka måste förändras. Tidningen Dagen har uppmärksammat detta i en ledare.
Läs här

2018-01-08
Regeringen har till lagrådet överlämnat en remiss med förslag på att kommuner ska kunna erbjuda hemtjänst utan biståndsbeslut.
Läs här

2017-12-18
Efter remissbehandling har Socialstyrelsen fastställt nya nationella riktlinjer som kommer att vara vägledande för vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
Läs här

2017-10-23
Den digitala tekniken får aldrig bli en klassfråga. Ett stort antal äldre har inte tillgång till denna teknik.
Läs här

2017-08-18
Cykling kan vara ett hjälpmedel och stöd för att fånga upp livsberättelsen hos personer med demens
Läs här

2017-07-21
Många får vänta att flytta till äldreboende trots stora behov. Det är stora ojämlikheter i landets kommuner.
Läs här

2017-06-09
En nordisk rapport visar att personalen i hemtjänst och äldreboenden i Sverige som funderar på att byta yrke ökar. Rapporten jämför åren 2005 och 2015.
Läs här

2017-05-24
Det är fortfarande stora ojämlikheter i den palliativa vården.
Betaniastiftelsen har tagit fram bra material till stöd bland annat för anhöriga.
Läs här

2017-05-02
Det har på nytt blivit en debatt om bemanning i äldreboenden.
Trots förtydligande i socialtjänstförordningen om krav på bemanning på äldreboenden finns det en del brister. Dessa brister gäller främst bemanning under natten.
Läs här

2017-03-28
Växjö kommun har uppmärksammats i media kring välfärdsteknik och e-hälsa. Man söker ha en helhetssyn på olika delar av tekniken.
Läs här

2017-02-17
Maten i hemtjänsten håller inte måttet. Olika undersökningar visar att det saknas kunskap om äldre som lider av undernäring. Hur upptäcker man detta hos äldre? Det finns goda råd att ta till sig.
Läs här

2017-01-26
Upphandlingsmyndigheten har presenterat en vägledning vid upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik. Bland annat föreslås att brukare och brukarorganisationer ska vara med i processen.
Läs här

2017-01-03
Datainspektionen har godkänt användningen av kameraövervakning i ett äldreboende. Godkännandet har principiellt stor betydelse.
Läs här

2016-12-14
Socialstyrelsen har kommit med en rapport om vård i livets slutskede. Det finns behov av en hel del förbättringar inom detta område. Rapporten har fått stor genomslagskraft i olika nyhetsmedier.
Läs här

2016-12-03
Socialstyrelsen presenterar nya riktlinjer för att förbätra omsorgen om personer med demenssjukdom. Riktlinjerna är en remissversion med möjlighet att påverka utformningen innan de slutligen fastställs hösten 2017
Läs här

2016-11-02
Socialstyrelsen har presenterat sin årliga undersökning om äldreomsorgen. Särskilt uppmärksammas äldre som upplever oro och ångest och känner sig ensamma.
Läs här

2016-10-18
Kvalitet i äldreomsorgen blir allt viktigare fråga att belysa. Kan den digitala utvecklingen vara till hjälp för exempelvis äldre personer som lider av psykisk ohälsa?
Läs här

2016-09-28
Välfärdsteknik
Vid en utbildningsdag i Nässjö väcktes frågor om vilken lagstiftning som gäller vid införandet av välfärdsteknik. Här är en kort sammanfattning som kan vara till hjälp
Läs här

2016-09-09
I oktober genomförs en kampanj för att förebygga fallolyckor hos äldre personer. Till hjälp finns bra material att beställa från Socialstyrelsen.
Läs mer här

2016-07-25
Sveriges radio har i några program uppmärksammat en forskning om hur hemtjänstpersonal hanterar existentiella frågor när man möter äldre i deras hem. Personalen undviker dessa områden när den äldre signalerar behov av samtal.
RPG kräver tillsammans med övriga pensionärsorganisationer mer utbildning och ökad kunskap.
Läs mer här

2016-07-04
Det finns behov av fler bostäder för äldre. Olika aktörer måste samverka för att fylla olika behov. En debattör talar om att de måste till ett "äldreuppror".
Under senaste veckorna har det varit en debatt om detta och den debatten fortsätter. En kortare sammanfattning finns här

2016-06-13
Debatten om den så kallade Linköpingsmodellen fortsätter.
Är Socialtjänstlagen föråldrad?
Pensionärsorganisationer uppmanas att agera.
Läs mer här

2016-05-31
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i öppna jämförelser vården och omsorgen om äldre.
Läs mer här

2016-05-16
Välfärdteknik är en framtida utmaning.
Var går gränsen för frivillighet?
Socialstyrelsen svarar på aktuella frågor.
Läs mer här

2016-04-25
En omvärldsanlays med djupintervjuer av ett antal chefer inom äldreomsorgen i 54 kommuner visar på behov av ett omfattande förändringsarbete.
Läs mer här

2016-03-23
Det händer mycket just nu ïnom området som beskrivs som etjänster och eHälsa.
Läs mer här

2016-03-08
eHälsa är under ständig utveckling. Många kommuner inleder försöksverksamhet med webbkameror som övervakning. Det har visat sig att det ibland saknas ett etiskt perspektiv. Vem ansvarar för den etiken?
Läs mer här

2016-02-12
Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse om tillgången till personal i särskilda boenden.
Bestämmelsen införs i socialtjänstförordningen.
Läs mer här

2016-01-26
Debatten om äldreboenden fortsätter. Det finns behov av omfattande bostadsförsörjningsprogram för att möta kommande behov.
Läs dokumentet här

2015-12-30
Någon dag före jul kom en viktig dom i Kammarrätten i Jönköping om den så kallade Linköpingsmodellen som får underkänt. Det kommer att bli en utdragen process med fler överklagningar. Eftersom det finns så positiva tankar om modellen och starkt stöd kommer säkerligen flera kommuner att följa efter Linköping. Därför är det viktigt att skaffa sig kunskap om vad det handlar om. Jag har gjort en kortare sammanfattning.
Läs sammanfattningen här

2015-12-14
Lagen om valfrihet (LOV) fortsätter att utvecklas. Enligt statistiken är det nu
157 kommuner i landet som infört LOV i olika former.
Läs dokumentet här

2015-12-08
Svenskt Demenscentrum har tagit fram en handbok för avsedd för äldreomsorgen som handlar om att förebygga våld och olika begränsningar som inte har stöd i svensk lagstiftning. Handboken ingår i det man beskriver som en nollvision.
Läs dokumentet här

2015-12-02
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en granskning i olika boenden där man konstaterar att det finns behov av att utveckla vad som menas med samtycke för att undvika tvångsåtgärder.
Läs dokumentet här

2015-11-12
En av de stora frågorna just nu är bostadsmarknaden och bostäder för äldre. Hur ska behovet av bostäder för äldre kunna tillgodoses? Vilka hinder finns? Vilka möjligheter har kommuner att möta efterfrågan för äldre? En utredning har presenterat olika förslag. Utredningen kommer nu att remissbehandlas.
Läs dokumentet här

2015-11-11
Anhörigomsorg blir en allt viktigare fråga att uppmärksamma, visar
en forskningsrapport.
Läs rapporten här

2015-10-27
Socialstyrelsen har presenterat 2015 års undersökning hur man uppfattar äldreomsorgen. Här finns en kort sammanfattning av resultatet.
Läs dokumentet här

2015-10-16
Kanske vi ska ordna en dag om trygghetsboenden?
Läs dokumentet här

2015-09-11
Under senaste tiden har det kommit flera rapporter om att man inte orkar leva längre. Man har tappat livsglädjen. Det handlar främst om män över 75 år som drabbas av depression. Det går att motverka dessa negativa tendenser.
Läs dokumentet här

2015-08-28
Arbetsmodellen ÄBIC införs i olika kommuner. Socialstyrelsen har presenterat ett nytt reviderat dokument med fakta och förslag hur man kan arbeta vidare.
Läs dokumentet här

2015-08-18
En modell för förenklad biståndsbedömning inom bland annat äldreomsorgen finns sedan flera år i Linköping. Modellen kallas enkelt för ?Linköpingsmodellen? och fått stor uppmärksamhet.
Läs dokumentet här

2015-07-08
Regeringen har fastställt det ekonomiska stöd som kommuner kan söka för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Samtliga landets kommuner kan söka detta stöd.
Läs dokumentet här

2015-06-23
Stöd för att underlätta för personer med demenssjukdom.
Miljöanpassning kan bidra till ökad livskvalitet och delaktighet.
Läs dokumentet här

2015-06-07
Förslag till bemanningssatsning
Läs dokumentet här

2015-04-21
Nu finns förutsättningar för att certifiera äldreomsorgen.
Genom ett dokument som beskrivs som svensk standard för
kvalitetsutveckling kan en kommun erhålla certifikat när man uppfyllt olika kriterier.
Dokumentet har fått uppmärksamhet i media eftersom detta är första gången denna möjlighet finns till certifiering.
Läs dokumentet här

2015-04-13
Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd
om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden. Förslaget har vållat en debatt, för och emot förslaget. En kortare sammanfattning av förslaget finns här

2015-03-17
"Jag tror ingen i RPG fört etisk debatt om den tekniska utvecklingen. Var går gränsen?" - läs här

2015-03-13
"Får jag gå på promenad?" - läs här

2015-02-26
Rapport från möte i Äldrerådet hos Socialstyrelsen (SoS) - läs här
Bilaga - läs här

2015-02-19
Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom - läs här

2015-01-23
Äldres behov i centrum - ÄBIC - läs här

2015-01-08
Om skärpta krav på bemanning i äldreomsorgen - läs här